Regulamin

Naszą misją jest rozwijanie dziecięcej ciekawości, intelektu oraz twórczego potencjału dzięki nauce i kulturze. Podczas wykładów prowadzonych przez pracowników naukowych wyższych uczelni oraz warsztatów wykorzystamy naturalny pęd dziecka do uczenia się. Oprócz empirycznego poznawania świata poprzez różne dziedziny nauki (biologię, chemię, ekonomię, ekologię, itp. ) dzieci będą zachęcane do stworzenia własnej interpretacji zjawisk.

Cele przedsięwzięcia

Uniwersytet Juniora powstaje by realizować następujące cele:

 • Umożliwić dzieciom z małych miast i wiosek dostęp do alternatywnych form edukacji, co pozwoli na wyrównanie szans edukacyjnych
 • Pokazać dzieciom jak można poznawać świat w niekonwencjonalny sposób.
 • Rozwijać naturalną ciekawość dziecka i chęć zrozumienia otaczającej go rzeczywistości.
 • Wspomóc rodziców w edukacji dzieci.

Organizacja uniwersytetu

 1. Przedsięwzięcie jest organizowane w partnerstwie przez Impuls Centrum Języków Obcych, Powiatową i Miejską Bibliotekę w Olkuszu oraz Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie.
 2. Patronat medialny sprawuje nad inauguracją Uniwersytetu – „Przegląd Olkuski” i „Głos Bukowna”.
 3. Rektor odpowiada za opracowanie programu zajęć na poszczególne semestry.
 4. Za prawidłowy przebieg i organizację zajęć odpowiada Impuls Centrum Języków Obcych, który przeprowadza rekrutację dzieci, wydaje indeksy oraz udziela zaliczenia zajęć w indeksach wręczając każdemu uczestnikowi wykładów naklejkę z tematem, nazwiskiem wykładowcy oraz logo instytucji partnerskich. Dla Oddziału w Bukownie za wyżej wymienione sprawy odpowiada Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie.
 5. Wykładowcami są pracownicy naukowi uczelni śląskich i małopolskich, a także instytucji kulturalnych (teatr, filharmonia).
 6. Rok szkolny dzieli się na 2 semestry; zajęcia rozpoczynają się w październiku, a kończą w czerwcu.
 7. Każdy rodzic/opiekun słuchacza odpowiada za wszelkie szkody powstałe z winy podopiecznego w trakcie trwania zajęć.
 8. W roku szkolnym zakłada się możliwość wyjazdu na dwa wykłady wyjazdowe – w I semestrze do Uniwersytetu Juniora w Olkuszu, w II semestrze – do Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 9. Na zakończenie roku uniwersyteckiego uczestnicy otrzymują Dyplom.

 

Dokumenty do pobrania